Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)
ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අප ගැන ලේකම්තුමා

ලේකම්තුමියගේ පණිවිඩය

ඩී.කේ.ආර්. ඒකනායක මහත්මිය
ග්‍රාමීය ආර්ථිකය කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්

 

 

 

 

සමෘද්ධිමත් ජාතියක් ගොඩනැඟීමේ දැක්ම පෙරදැරිවූ, තිරසරවූ ග්‍රාමීය ජනතා සංවර්ධනය හා ඔවුන්ගේ

ජීවනෝපාය සංවර්ධනය නංවාලීම ද සමෘද්ධිමත් ජාතියක් ගොඩනැඟීමේ දැක්ම පෙරදැරිවූ ග්‍රාමීය ජනතා සංවර්ධනය හා ඔවුන්ගේ ජීවනෝපාය සංවර්ධනය නංවාලීම ද තිරසරවූ ආදායම් උත්පාදනයතුලින් ඔවුන්සතු ආර්ථික හා සමාජ තත්ත්වය  නංවාලීම ද නියමිත මෙහෙවර වශයෙන් පැවරුණු ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය 2015 සැප්තැම්බර් මස ස්ථාපනය කරන ලදී.

ආහාර සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය, ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය හා සමාජසේවා සහ පශුසම්පත් අමාත්‍යාංශය යන පෙර පැවති අමාත්‍යාංශ යටතට පැවරී තිබූ ප්‍රධාන කාර්යභාරයන් තුනක සංයුතියෙන් මෙම අමාත්‍යංශය සංවිධානයවී ඇත.

ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය මුලික වශයෙන් කෘෂි අලෙවි කාර්යක්‍රම, ග්‍රාමීය ආර්ථික අභිවෘද්ධිය හා පශුසම්පත් සංවර්ධනය පිණිස සහාය වෙයි.

මෙහි පහත දැක්වෙන ආයතන කෘෂි අලෙවි අංශයට අයත් වේ:

 1. වී අලෙවි මණ්ඩලය
 2. ප්‍රාදේශීය විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන

පශුසම්පත් සංවර්ධන අංශය පහත දැක්වෙන ආයතනයන්ගෙන් සමන්විත වෙයි:

 1. සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව
 2. ජාතික පශුසම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය හා ඊට අනුබද්ධ ආයතන
 3. සීමාසහිත මිල්කෝ (පෞද්ගලික)සමාගම
 4. සීමාසහිත මහවැලි පශුසම්පත් සංවර්ධන (පෞද්ගලික)සමාගම
 5. සීමාසහිත ශ්‍රීලංකා කුකුළු පාලන සංවර්ධන (පෞද්ගලික)සමාගම

පැවරී ඇති කාර්යභාරයන්:

 • අමාත්‍යංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන දෙපාර්තමේන්තු සහ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන වෙත පවරනුලැබ ඇති කාර්යයන්ට ඇතුලත්වන ග්‍රාමීය ආර්ථිකය විෂයයට අදාලවන්නාවූ ප්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති සැකසීම, පසුවිපරම හා අගැයීම;
 • ග්‍රාමීය ජීවිකාවෘත්තීන් සංවර්ධනය සඳහා වන ව්‍යාපෘතීන් ක්‍රියාත්මක කිරීම;
 • ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන හා ග්‍රාමීය සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති සහ උපායමාර්ගික සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති සැකසීම;
 • ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් හා කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධනය;
 • ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු සඳහා මූල්‍යාධාර සැපයීම;
 • පශුසම්පත් නිෂ්පාදන වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍යවන පහසුකම් සැපයීම;
 • සත්ත්ව සුභසාධනය සහ ඒ හා සම්බන්ධ කටයුතු;
 • පශුසම්පත් නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධනය, ව්‍යාප්ත කිරීම හා සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීම;
 • නවීන තාක්ෂණය උපයෝගී කරගනිමින් පර්යේෂණ අංශය පුළුල් කිරීම හා පර්යේෂණවලින් සොයාගත් කරුණු මුල්කරගෙන නිෂ්පාදනයන්හි ගුණාත්මක හා ප්‍රමාණාත්මක සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම;
 • සත්ත්ව ගහනය ප්‍රගුණනය හා බෝකිරීම පිණිස ද නිරෝධායනය පිණිස ද විද්‍යාත්මක ක්‍රම ව්‍යාප්ත කිරීම.

මෙම අමාත්‍යාංශය වෙත පැවරී ඇති ඉහත කාර්යයන් කේන්ද්‍රගත ප්‍රමුඛ අංශ 04ක් යටතේ ක්‍රියාත්මක කෙරේ:

 • ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ආර්ථික උන්නතිය පිණිස ග්‍රාමීය ජීවිකාවෘත්තීන් සංවර්ධනය කිරිම;
 • ගුණාත්මක බවින් උසස්වූ පශුසම්පත් නිෂ්පාදන වැඩිදියුණු කිරීම මගින් දේශීය ඉල්ලුම සපුරාලිම;
 • පශුසම්පත් නිෂ්පාදනයන්හි අලෙවිය, සැකැසුම සහ අගය වර්ධනය පිණිස විධිමත් අලෙවිකරණ ජාලයක් ස්ථාපනය කොට එමගින් වෙළඳපොල නියමානුකූල කිරීම;
 • කෘෂි-නිෂ්පාදන මිලටගැනිම, ගබඩා කිරිම හා අලෙවිය සම්බන්ධීකරණය තුලින් දේශීය හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොල තුල පවත්නා තරගයට මුහුණදීමට සමත් දේශීය නිෂ්පාදකයින් බිහිකිරීම.

අමාත්‍යාංශය වෙත වගකීම් පැවරුණු කාර්යයන් අතර පහත දැක්වෙන කාර්යයන් ග්‍රාමීය සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රයට අතිශයින්ම වැදගත් වෙයි:

i. ආදායම් උත්පාදක කටයුතුවල නිරතවූ ග්‍රාමීය ප්‍රජාවන්ගේ යහපත පිණිසවූ ප්‍රතිපත්ති සැකසීම;

ii. ආර්ථිකමය වැදගත්කම මුල්කොටගත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති නිර්මාණය හා සැලසුම් කිරීම;

iii. ග්‍රාමීය ජනතාව වෙත ප්‍රතිලාභ ලඟාවීම සහතික වන ලෙස සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරවීම;

iv. ග්‍රාමීය ප්‍රජාව විසින් ප්‍රතිලාභ භුක්තිවිඳීම සෝදිසියට ලක් කිරීම සහ එය අගැයීම.

 

ඉහතින් දක්වා ඇති කාර්යයන්ට අතිරේකව, රජය කැපකරුවී ඇති, ප්‍රතිපත්ති මත පදනම්වූ පහත දැක්වෙන කාර්යයන් සාර්ථකව සාධනය කරවීම උදෙසා සියලුම ප්‍රයත්න දැරීම පිණිස මෙම අමාත්‍යාංශය සැදීපැහැදී සිටී:

 • රටට ව්‍යසනයක් වී ඇති මත්ද්‍රව්‍ය උවදුර අවමයට පත්කොට, අවසන එය මුලිනුපුටා දැමීම;
 • උතුරුමැද පළාතේ, විශේෂයෙන් ගොවිජනතාව අතර පැතිර පවත්නා වකුගඩු ආබාධය අවමයට පත්කොට, අවසන එය මුලිනුපුටා දැමීම;
 • ධනය සොයා යන මුදල් ඉපැයිමේ ගිජුවූ දනවැද්දන් විසින් ඉවක්බවක් නැතිව කෙරෙන රටට තර්ජනයක්ව ඇති දුෂ්ට පරිසර විනාශය අවමයට පත්කොට, අවසන එය මුලිනුපුටා දැමීම;
 • කෘෂිකාර්මික කටයුතුවලදී කාබනික පොහොර ආදේශනය මගින් විෂ රසායනික භාවිතය අවමයට පත්කොට, අවසන එය මුලිනුපුටා දැමීම මගින් නාගරික ප්‍රදේශවල කුණුකසල ගොඩගැසිම පිළිබඳ ප්‍රශ්නය ක්‍රමයෙන් විසඳාලීමට හැකිවන අතර, පොහොර සැකසීමේදී අමුද්‍රව්‍ය ලෙස ඒවා භාවිතා කළහැකිවනු ඇත.
 • පරිසර ප්‍රතිසංස්ථාපන හා සංරක්ෂණ ජාතික වැඩසටහනක් වන ‘වනරෝපා 2016 ගස් සිටුවීමේ ව්‍යාපාරය දීපව්‍යාප්තව ඇරඹීම;

අමාත්‍යාංශය මේ දක්වා සාක්ෂ්‍යාත් කරගෙන ඇති කාර්යසිද්ධීන්:

ප්‍රතිපත්තිමය සහ නීතිසම්පාදක

 • 1985 අංක 29 දරණ සත්ත්ව පනත සංශෝධනය කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම
 • සත්ත්ව සුභසාධනය පිළිබඳ නව පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම

පශුසම්පත් සංවර්ධනය උදෙසාවූ විදේශ සහයෝගිතා වැඩසටහන්

 • ශ්‍රීලංකා පශුවෛද්‍යවරුන් කිරිගොවිපල කටයුතු සම්බන්ධ  නවීන ශිල්පක්‍රම පිළිබඳව පුහුණු කිරීම සඳහා බෙලාරුස් රජය සමග තාක්ෂණික සහයෝගිතා වැඩපිළිවෙළක් ඇතිකරගැනීම;
 • නවසීලන්ත රජය සමග කිරිගොවිපල විශිෂ්ටත්වය පිළිබඳ පුහුණුව සඳහා හවුල් ව්‍යාපාරික වැඩපිළිවෙළකට මුලපිරීම;

 • ජාතික පශුසම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය සතු පොළොන්නරුව සත්ත්ව ගොවිපල මීගව පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයක් වශයෙන් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පකිස්ථාන රජය සමග තාක්ෂණික සහයෝගිතා වැඩපිළිවෙළක් ඇතිකරගැනීම;
 • මහජනයා අතර දියර කිරි පරිභෝජනය හා ප්‍රවර්ධනය පහසු කරවීම පිණිස ප්‍රංශ රජයේ මූල්‍යාධාරයෙන් කුඩාපරිමාණ කිරි සැකසුම් කම්හල් ප්‍රාදේශීය වශයෙන් පිහිටුවීම සඳහා අවශ්‍ය මුලික කටයුතු සම්පාදනය;
 • නෙදර්ලන්ත රජයේ සහායෙන් කිරිගොවිපල සම්බන්ධ තාක්ෂණික ආයතනයක් පිහිටුවීම (යෝජිත වැඩපිළිවෙළ සැකසෙමින් පවතී.)
 • සෞදි අරාබියානු රජයේ මූල්‍යාධාරයෙන් කුරුණෑගල හා ගම්පහ යන දිස්ත්‍රික්කවල කිරිගොවිපල කටයුතු සංවර්ධනය කිරීම.
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 සැප්තැම්බර් 14 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 08:43  

නවතම පුවත්

රේණුකා ඒකනායක මහත්මිය නව අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ධූරය වැඩ භාර ගනී රේණුකා ඒකනායක මහත්මිය නව අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ධූරය වැඩ භාර ගනී
මෙවර ප්‍රතිසංවිධානය කරන ලද නව අමාත්‍යාංශ...
නව පත්වීම් ලද අමාත්‍යවරු අමාත්‍යාංශයේ වැඩ භාර ගන්නා ලදී නව පත්වීම් ලද අමාත්‍යවරු අමාත්‍යාංශයේ වැඩ භාර ගන්නා ලදී
වත්මන් රජයේ නව අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනය යටත...
උතුරු පළාතට පශු විමර්ශන මධ්‍යස්ථානයක් උතුරු පළාතට පශු විමර්ශන මධ්‍යස්ථානයක්
උතුරු පළාත සදහාවු  පශු විමර්ශන මධ්‍යස්ථා...
මිල්කෝ නිෂ්පාදන අලෙවිහලක් කිලිනොච්චියට මිල්කෝ නිෂ්පාදන අලෙවිහලක් කිලිනොච්චියට
මිල්කො  සමාගමේ නිෂ්පාදන සාධාරණ මිලකට උතු...

කතුහිමිකම © 2018 ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
Last Update 21-05-2018.